Høringskonferanse - Kapitaltilgangsutvalget

Høringskonferanse - Kapitaltilgangsutvalget

Norges Handelshøyskole og Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til høringskonferanse om Kapitaltilgangsutvalgets rapport - NOU2018: 5 Kapital i omstillingens tid

Hovedtema:

-Risikokapital til vekstselskaper, herunder forslag om nytt statlig fond-i-fond mandat for tidligfase-investeringer og forslag om endret såkornfondordning.

-Forvaltning av pensjonskapital slik at denne kapitalen i større grad kan investeres som langsiktig risikokapital i næringslivet.

-Finansielle reguleringer av banker og markeder.

-Skattemessige forhold som påvirker kapitaltilgangen, særlig opsjonsbeskatning og incentiver til å investere i tidligfase-virksomheter.

Kapitaltilgangsutvalget ble satt ned av regjeringen for å vurdere om kapitalmarkedet fungerer godt, slik at lønnsomme og forventet lønnsomme virksomheter og prosjekter i Norge har tilgang til finansiering.


Rapporten ble avgitt 1. mars 2018, og var deretter på offentlig høring denne våren med høringsfrist 1. juli. Hovedkonklusjon var at kapitalmarkedet stort sett fungerer godt, men at det er utfordringer knyttet til vekstfinansiering, særlig for virksomheter med kapitalbehov opp til om lag 20 mill. kroner.


Utvalget foreslo en rekke tiltak for å styrke mangfoldet av private risikobærende kapitalkilder, og fremmet også flere forslag for å oppnå et mer effektivt marked for kapital til tidligfase-virksomheter. Utvalget foreslo også endringer på skatteområdet.


Programmet for høringskonferansen vil bestå av innlegg fra og debatter med sentrale aktører og er sammensatt for å ivareta bredden i synspunktene på de viktigste områdene utredningen behandler.

Kalender 2018